ALGEMENE VOORWAARDEN LIJSTENMAKERIJ ARNHEM

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en werkzaamheden van LIJSTENMAKERIJ ARNHEM en/of diens medewerkers en anderzijds eventuele derden die werkzaamheden verrichten of hebben verricht voor opdrachtgever op verzoek van LIJSTENMAKERIJ ARNHEM.

2. Elke overeenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke opdrachtverlening door opdrachtgever en acceptatie daarvan door LIJSTENMAKERIJ ARNHEM.

3. LIJSTENMAKERIJ ARNHEM is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen van de overeengekomen vergoeding en/of gemaakte of nog te maken kosten en is gerechtigd uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het tijdstip dat vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem aan LIJSTENMAKERIJ ARNHEM verstrekte gegevens. Bij onjuiste gegevens, of wijziging in de verstrekte gegevens ten tijde van de uitvoering, is LIJSTENMAKERIJ ARNHEM gerechtigd de uitgevoerde opdracht in rekening te brengen op basis van deze onjuiste gegevens.

5. Indien tijdens het uitvoeren van de overeenkomst, door aan het kunstwerk gerelateerde omstandigheden, de overeengekomen werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd of alleen onder gewijzigde condities, zal LIJSTENMAKERIJ ARNHEM dat aan opdrachtgever melden.

6. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht is opdrachtgever gehouden LIJSTENMAKERIJ ARNHEM de tot dan toe gemaakte kosten aan materialen en tijd te vergoeden.

7. LIJSTENMAKERIJ ARNHEM is bevoegd de overeenkomst zonder nadere aankondiging te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van LIJSTENMAKERIJ ARNHEM kan worden gevergd

8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van LIJSTENMAKERIJ ARNHEM op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien LIJSTENMAKERIJ ARNHEM de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9. LIJSTENMAKERIJ ARNHEM kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien LIJSTENMAKERIJ ARNHEM tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan ten gevolge van de ontbinding.

10. Indien ontbinding of annulering aan de wederpartij toerekenbaar is, is LIJSTENMAKERIJ ARNHEM gerechtigd tot vergoeding door opdrachtgever van kosten en schade, waaronder begrepen kosten direct en indirect ontstaan door uitvoering van de overeenkomst door LIJSTENMAKERIJ ARNHEM. LIJSTENMAKERIJ ARNHEM is niet verplicht tot vergoeding van kosten en/of schade aan opdrachtgever, als deze zich niet aan de op grond van de overeenkomst geldende verplichtingen houdt waardoor ontbinding gerechtvaardigd is.

11. De werkzaamheden van LIJSTENMAKERIJ ARNHEM gelden als voltooid op het tijdstip dat LIJSTENMAKERIJ ARNHEM dit aan opdrachtgever meedeelt. Vanaf dat tijdstip verblijven de werken waarop de overeenkomst betrekking heeft voor rekening en risico van opdrachtgever bij LIJSTENMAKERIJ ARNHEM.

18. Indien opdrachtgever niet binnen tien werkdagen na kennisgeving van de voltooiing van de opdracht deze werken onder zich heeft genomen, is Lijstenmakerij LIJSTENMAKERIJ ARNHEM gerechtigd om een bewaarloon per maand in rekening te brengen van 3% van de factuurwaarde van de opdracht. Een overzicht en factuur van de openstaande saldo wordt per kwartaal naar de klant gestuurd. 

12. Kunstwerken waarop de overeenkomst betrekking heeft worden, na aankomst bij LIJSTENMAKERIJ ARNHEM uitgepakt. Lijstenmakerij LIJSTENMAKERIJ ARNHEM is niet aansprakelijk voor enige schade die optreedt ten gevolge van het verwijderen van de verpakking. Lijstenmakerij LIJSTENMAKERIJ ARNHEM beoordeelt terstond de staat van dat kunstwerk of die kunstwerken, zo mogelijk in overleg met opdrachtgever. Geconstateerde beschadigingen worden aan opdrachtgever gemeld.

13. Kunstwerken waarop de overeenkomst of de offerte betrekking hebben reizen te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever.

14. LIJSTENMAKERIJ ARNHEM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15. Iedere aansprakelijkheid van LIJSTENMAKERIJ ARNHEM tegenover opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst van opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van LIJSTENMAKERIJ ARNHEM wordt uitbetaald, verminderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeraar van toepassing is onder de polis. Opdrachtgever vrijwaart LIJSTENMAKERIJ ARNHEM tegen aanspraken van derden, welke aanspraken op enigerlei wijze verband houden met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

16. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op opdrachtgever over op het moment waarop werken aan opdrachtgever in diens macht worden gebracht.

17. Opdrachtgever dient zich te realiseren dat er bij sommige handelingen uitgevoerd door LIJSTENMAKERIJ ARNHEM altijd risco's zijn verbonden. Met name bij opspannen, opplakken, lamineren en vernissen of fixeren van het te behandelen werk. LIJSTENMAKERIJ ARNHEM zal met de grootst mogelijke voorzichtigheid te werk gaan, mocht het toch beschadigd raken zal dit zo goed mogelijk worden hersteld, maar het is altijd mogelijk dat er onherstelbare schade ontstaat. Ook kan er door overmacht een werk helemaal vernietigd, beschadigd of zoekraken, denk aan brand, diefstal of menselijke fouten. Hierbij zal een zo goed mogelijke oplossing worden gezocht ter vervanging van het in te lijsten werk.

18. De geleverde werken van LIJSTENMAKERIJ ARNHEM voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Lichte afwijkingen in kleur of uiterlijk van de gebruikte materialen zijn als normaal te beschouwen. De werken zijn bestemd voor gebruik onder de volgende (niet-limitatief bedoelde) voorwaarden: een conditie met luchtvochtigheidwaarden tussen 50- en 60% en een stabiele temperatuur. Temperatuurschommelingen mogen maximaal 5ºC belopen over een periode van minstens 24 uur. Vochtige muren, kou of vochtigheid tijdens vervoer of opslag moeten vermeden worden. Werken dienen zo min mogelijk door een directe lichtbron of door zonlicht beschenen te worden. Glas of Acrylglas dient overeenkomstig de eigenschappen van het product op de juiste wijze gereinigd te worden. Lijsten mogen niet met vocht afgenomen worden en dienen met schone handen, liever met stoffen handschoenen, verplaatst te worden. Bevestiging aan de wand is voor eigen risico.

19. Opdrachtgever vrijwaart LIJSTENMAKERIJ ARNHEM voor schade ontstaan doordat opdrachtgever niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet of schade veroorzaakt door onjuiste opslag of onderhoud, ruw behandelen of zonder kennisgeving aan LIJSTENMAKERIJ ARNHEM werk heeft geopend of aangepast.

20. Mocht een gebrek in de uitvoering van LIJSTENMAKERIJ ARNHEM vastgesteld zijn, zal LIJSTENMAKERIJ ARNHEM binnen redelijke termijn na ontvangst van de geretourneerde werken, naar keuze van LIJSTENMAKERIJ ARNHEM, tot ten hoogste het overeengekomen factuurbedrag de schade vergoeden, de werken vervangen of het gebrek herstellen.

21. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en LIJSTENMAKERIJ ARNHEM is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met of voorvloeien uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en LIJSTENMAKERIJ ARNHEM, worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

08-09-2018